Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief 21 % btw.

De vermelde prijzen gelden voor maximaal 3 werkdagen dit is inclusief de dag van bezorgen/afhalen en de dag van retourhalen/brengen.

VOORBEELD: U wilt de goederen gebruiken op woensdag,dan kunt u de goederen dinsdag afhalen/laten bezorgen en donderdag retourbrengen/laten ophalen.

U kunt de goederen ook op de dag van gebruik ophalen/laten bezorgen en/of retourbrengen/laten ophalen.

Zondag en feestdagen gelden niet als werkdag en worden dan ook niet in de huurprijs meeberekend.

Iedere dag dat u de goederen extra wilt huren berekenen wij 25% van de huurprijs erbij.

Voor langere periodes of grootschalige projecten neemt u dan gerust contact op dan kunnen wij voor u een passende offerte maken.

De prijzen zijn exclusief bezorgkosten en vaatwas/reinigingskosten, deze voorwaarden en de prijzen kunt u vinden op onze website onder het tabblad DIENSTEN. Voor alle bedragen die niet vermeld staan op onze website kunt u altijd contact met ons opnemen, zodat wij u die prijzen door kunnen geven.

Hieronder onze uitgebreide huurvoorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de rechtbank te Alkmaar.

Algemene Voorwaarden van Broers Verhuur, gevestigd te Haarlem, KvKnr.34026589 te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden

Van

Broers Verhuur

Gevestigd te Haarlem

Rechtsvorm Broers Verhuur BV

Nader te noemen Broers Verhuur

1 – Algemeen
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Broers Verhuur schriftelijk is bevestigd. Bedingen, die de kern van de prestatie willen weergeven worden nader overeengekomen middels een door Broers Verhuur op te stellen opdracht bevestiging.
1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Haarlem, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.4 Afspraken met personeel binden Broers Verhuur niet, tenzij schriftelijk door hem bevestigt.
1.5 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Broers Verhuur, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen, een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigt.
1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Broers Verhuur met haar opdrachtgever te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgever van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Broers Verhuur een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van hem wenst te kopen of koopt, goederen van hem wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met hem wenst te sluiten of sluit.
1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Broers Verhuur slechts, indien deze door hem uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2 – Offertes
2.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn vrijblijvend. Broers Verhuur is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Broers Verhuur gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Broers Verhuur gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.5 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Broers Verhuur niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
2.6 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Broers Verhuur zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekent.
2.7 Wijziging van opgeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Broers Verhuur gerechtigd zijn om opgetreden verhoudingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Broers Verhuur kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
2.8 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Broers Verhuur wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Broers Verhuur terug te zenden, bij gebreke waarvan Broers Verhuur het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.
3 – Opdrachten
3.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever. Broers Verhuur is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Broers Verhuur kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Broers Verhuur ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Broers Verhuur zijn bevestigd.
3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Broers Verhuur alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden.
3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijs opgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Broers Verhuur eerst na schriftelijke acceptatie.
3.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
3.7 Broers Verhuur behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
3.8 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Broers Verhuur wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Broers Verhuur terug te zenden, bij gebreke waarvan Broers Verhuur het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.
3.9 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
3.10 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.
3.11 Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 3.10 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.
3.12 Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 24 uur voor aanvang van de opdracht, deze annuleert heeft Broers Verhuur recht op een niet voor matiging vatbare en onmiddellijk opeisbare boete van 500 euro.
4 – Levering en uitvoering van de opdracht
4.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Broers Verhuur, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Broers Verhuur, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Broers Verhuur, tenzij door hem schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geïnde tijd, met een minimale wachttijd van drie dagen. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Broers Verhuur enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Broers Verhuur bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Broers Verhuur schriftelijk is bevestigd.
4.4 Het eventueel door Broers Verhuur te verwerken materiaal, goederen, drukwerk en/of de door Broers Verhuur te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door hem aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Broers Verhuur een niet-franco zending te weigeren.
4.5 Overeengekomen termijnen gelden slecht indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen, drukwerk etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Broers Verhuur wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.
4.6 Alle leveringstijden worden door Broers Verhuur steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Broers Verhuur eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
4.7 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever even wel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Broers Verhuur kennis geeft, onverminderd het recht van Broers Verhuur om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Broers Verhuur omgaand uitspraak doet of zij al of met van dit recht gebruik wenst te maken.
4.8 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Broers Verhuur voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Broers Verhuur het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van hem recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Broers Verhuur verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.9 Broers Verhuur is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Broers Verhuur een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Broers Verhuur bij opdrachtgever te werk gesteld of met door of namens Broers Verhuur bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 2000,- euro voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.
4.11 Indien Broers Verhuur goederen of gegevens (al dan niet door Broers Verhuur vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Broers Verhuur gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Broers Verhuur ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
4.12 Broers Verhuur verplicht zich de hem opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
4.13 Indien tijdens de uitvoering van een door Broers Verhuur aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Broers Verhuur onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Broers Verhuur het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer-of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Broers Verhuur reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
4.14 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Broers Verhuur, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder hem hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Broers Verhuur het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.15 De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de Broers Verhuur medewerkers als jegens Broers Verhuur om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de Broers Verhuur medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de Broers Verhuur medewerkers tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
4.16 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.
5 – Overschrijding leveringstermijn
5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Broers Verhuur over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor het gereedmaken van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.
5.2 De met Broers Verhuur overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties ,waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Broers Verhuur door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Broers Verhuur van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
5.4 Ingeval van overmacht zal Broers Verhuur daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Broers Verhuur het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
6 – Klachten en Garantie
6.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Broers Verhuur is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Broers Verhuur als bindend.
6.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
6.3 Opdrachtgever zal alle door Broers Verhuur voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Broers Verhuur in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
6.4 Indien Broers Verhuur een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Broers Verhuur de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan hem retourneren.
6.5 Met verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Broers Verhuur niet , met name zal Broers Verhuur in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
6.6 Ingeval van overmacht zal Broers Verhuur daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Broers Verhuur het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
7 – Aansprakelijkheid
7.1 Broers Verhuur draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Broers Verhuur te verrichten werkzaamheden of levering, of een evenredig deel daar van.
7.2 Opdrachtgever is gehouden Broers Verhuur schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Broers Verhuur instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.
7.3 Indien een opdrachtgever tot levering of tot uitvoering van rekening van tweede of meer natuurlijk of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
7.4 Broers Verhuur verplicht zich door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen als mede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goede huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
7.5 Adviezen worden door Broers Verhuur naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, indirect voortvloeide uit de inhoud van de door hem gegeven adviezen.
7.6 Evenmin aanvaardt Broers Verhuur enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan Broers Verhuur zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
7.7 In geen geval zal Broers Verhuur verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade.
7.8 Broers Verhuur is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.
7.9 Broers Verhuur aanvaardt voor door hem opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.
7.10 Broers Verhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging door bijvoorbeeld storm, c.q. weersgesteldheid waardoor verder rijden onmogelijk is, het niet op tijd vertrekken van bijvoorbeeld een boot, c.q. boten, obstakels veroorzaakt door staking, c.q. stakingen.
7.11 Broers Verhuur verpakt het gehuurde in containers, welke achter blijven op de locatie bij de gehuurde goederen. Huurder dient zorg te dragen voor een vlakke berijdbare verbinding tussen onze vrachtwagen, c.q. vrachtwagens en de bestemming waar de gehuurde goederen moeten worden afgeleverd. Op de dag van retourhalen, dient huurder er zorg voor te dragen, dat de goederen weer transportklaar staan in dezelfde staat waarin het gehuurde werd aangeleverd. Indien huurder bij bovenstaande in gebreke blijft, dan is verhuurder gerechtigd om extra arbeidsloonkosten aan huurder in rekening te brengen, met een minimum van dertig minuten.
8 – Betalingen
8.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de menig van Broers Verhuur daarvoor in aanmerking komt, kan zijn betaling c.q . vooruitbetaling, c.q . betaling in termijnen vorderen. Broers Verhuur is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of dezen tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
8.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
8.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrecht wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
8.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, welke Broers Verhuur moet maken ter effectuering van hem rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 125 euro.
8.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Broers Verhuur doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerst verzoek van Broers Verhuur zijn uit deze transactie verkregen vordering (en) op derden aan Broers Verhuur cederen. Opdrachtgever verleent Broers Verhuur reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering (en) over te gaan.
8.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Broers Verhuur het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Broers Verhuur te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens te krijgen terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling, dient plaats te vinden, indien Broers Verhuur aanleiding ziet zulks te verlangen.
8.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
9 – Geschillen
9.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
9.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Broers Verhuur is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen, hoe dan ook genaamd zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende, en rechtsprekende lichamen.
10 – Slotbepaling
10.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Broers Verhuur.
ARTIKEL 11 VERHUUR
  ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST.
11.1 Broers Verhuur verbindt zich tegenover huurder in het individuele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, nader omschreven object hierna genoemd het gehuurde aan huurder in huur af te staan gelijk de huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. Broers Verhuur draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
11.2 De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week, c.q dag en/of dagen in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in artikel 11.7 vermelde minimum termijn.
11.3 De verhuurder behoudt het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. De verhuurder zal huurder van een zodanige wijziging schriftelijk in kennis stellen. Indien de huurder niet instemt met de huurprijswijziging heeft hij het recht de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, waartoe hij dit schriftelijk aan verhuurder kenbaar moet maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving aan de zijde van de huurder uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen. De gewijzigde huurprijs wordt verschuldigd twee weken nadat de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht.
11.4 Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die terzake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.
11.5 Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de huurder: de kosten van het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van eventuele benodigde kranen , heftrucks en ander materieel nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing. Voor zover van toepassing geldt ten aanzien van de in dit lid genoemde kosten, het bedoelde in 11-20 t/m 11-23 van deze voorwaarden.
  DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST.
11.6 De huur vangt aan de dag waarop het materieel het terrein van de verhuurde verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van de verhuurder.
11.7 De minimale huurperiode bedraagt één dag.
11.8 DOnder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie etc., gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.9 Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten.